INDKALDELSE TIL
ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I MORSØ GOLFKLUB

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Morsø Golfklub
mandag d. 10. august 2020 kl. 19.00 i klubhuset, Teglgårdsvej 24, 7900 Nykøbing M.

Dagsorden jf. vedtægternes § 7.

1. Valg af dirigent

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Forslag fra bestyrelsen
a.
Bestyrelsen foreslår, at Morsø Golfklub overtager det af Morsø Golfbane A/S ejede golfbaneanlæg med tilhørende bygninger, beliggende Teglgårdsvej 24, Nykøbing M.
Den samlede pris for golfbaneanlæg med tilhørende bygninger er 15,1 mio. kr. mod samtidig overtagelse af Morsø Golfbane A/S gældsforpligtelser til henholdsvis Nykredit og Jyske Bank for samlet ca. 10,3 mio. kr., og mod samtidig oprettelse af gældsbrev på ca. 4,8 mio. kr., med Morsø Golfklub som debitor og Morsø Golfbane A/S som kreditor. Gældsbrevet får en pålydende rente på 1% p.a., afdragsfrihed de første 5 år, hvorefter det afdrages lineært over 10 år, med forfald af årlige renter og afdrag hver den 1/6.
Købesummen berigtiges herudover ved, at Morsø Golfklub friholder Morsø Golfbane A/S for øvrige forpligtelser selskabet vedrørende, herunder de med overdragelsen forbundne omkostninger.

Bestyrelsen ønsker således bemyndigelse til at indgå den i pkt. 4.a nævnte aftale på nærmere efter bestyrelsens forhandling i øvrigt aftalte vilkår, og herunder, at tiltræde ethvert dokument, som måtte være en forudsætning for den samlede under pkt. 4.a nævnte overdragelses gennemførelse.
(en uddybende beskrivelse af forholdene omkring overtagelsen er fremlagt til gennemlæsning i klubhuset)

b.
Forslag til ændring af vedtægternes § 4.1
(ændringerne er markeret med kursiv)
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling, og omfatter følgende medlemskategorier:
Perlegolfere (Til og med det kalenderår, man fylder 10 år)
Aktive juniorer (Til og med det kalenderår, man fylder 18 år)
Aktive ynglinge (Til og med det kalenderår, man fylder 25 år)
Ynglinge erstattes af ungseniorer
Aktive voksne (Til og med det kalenderår, man fylder 67 år. Parentes slettes og erstattes af over 25 år

5. Forslag fra medlemmerne – Ved fristens udløb var der ikke kommet nogen.

6. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er
Ole Gørtler modtager ikke genvalg
Morten Christensen modtager ikke genvalg
Walther Mikkelsen modtager genvalg

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

9. Eventuelt

Dagsorden og de fuldstændige forslag ligger sammen med klubbens årsregnskab for 2019 til eftersyn på klubbens kontor, Teglgårdsvej 24, 7900 Nykøbing M. senest 2 uger før generalforsamlingen.