Ansvarsområder

Ansvarsområder

Udover de udvalgsbestemte opgaver arbejder de forskellige bestyrelsesmedlemmer med følgende opgaver, hvoraf en del er projektagtige specialopgaver – April 2022

Udover de udvalgsbestemte opgaver har de forskellige bestyrelsesmedlemmer disse.

Ansvarsområder og opgaver for de enkelte bestyrelsesmedlemmer

Formanden Claus B.S. Hansen:

Ledelse af ledelsen

Formand for forretningsudvalget

Kontrakter med alle ansatte

Allans direkte foresatte

Godkende betalinger

Medarbejderudviklingssamtaler med sekretær og chefgreenkeeper

“Nurse” storsponsorerne, kommunen

Taler ved standerhejsning mv.

Ansvarlig for klubudvikling

Kontakt til Juniorudvalget

Ansvarlig for planlægningen og gennemførelsen af bestyrelsesmøder og generalforsamlinger

Præmieoverrækkelse ved klubmesterskaberne

Deltage i DGU’s regions- og repræsentantskabsmøder

Repræsentere klubben ved møder med naboklubber, Fritidssamvirket mv., Golfring Limfjorden og Golfring Vest

Kontakten til ”klubberne i klubben”

Arbejdsopgaver – Årshjul

Jan-februar: Møde med juniorudv., forberedelser til generalforsamling, forslag fra medlemmer

senest 15.februar, indkaldelse, kandidater til bestyrelsen.

Marts: Gennemføre generalforsamling og konstituere bestyrelsen, medarbejderudviklingssamtaler

April: Deltage i forårsklargøringsdagen, Tale ved standerhejsning, møde de nye medlemmer

Maj: Hjælpe ved 1. og 5.klassers besøg i klubben

Juni – august: Deltage i sponsormatcher ellers ingen specifikke formandsopgaver ud over den daglige ledelse

September: Overrække præmier ved klubmesterskaberne Oktober-november:  DGU´s regionsmøde, møder i Golfring Limfjorden, Golfring Vest og med naboklubberne, møde med Klubberne i klubben. Forberedelse af Klubudviklingsdagen December: Klubudviklingsdagen (1. lørdag i december) og endelig julegaver til personalet.

 

Ansvarsområder for Jørgen Bak

Formand Matchudvalget

Medlem af Baneudvalget

Medlem af Handicap- og Regeludvalget

 

Arbejdsopgaver Årshjul for Matchudvalget

Sept/okt

Bestille præmier til klubmesterskaber

Indgravering af pokaler

Få klubmesterskabsskiltene opdateret (hjælp fra Ole Christoffersen)

Nov/dec       

Møde med matchudvalg – Evaluering – samt forhåndsplanlægning af matcher

Kontakte sponsorer vedr. næste års matcher

Udarb. Opslag til limfjordsgolf/regionsgolf både til klubhus og mail til medlemmer (klubkoordinator)

Januar

Melde hold til Limfjordsgolf/regionsgolf

Feb-apr

Lave endelig aftale med matchsponsorer/kontrakter.

Møde i matchudvalg med henblik på fastsættelse af matcher. Hvor der laves plan over hjælpere og turneringsansvarlig.

Apr-sept

Udsende opslag på div. matcher facebook/mail/hjemmeside

Afvikling af matcher, afhente præmier mm

Hjælpe i begynderudvalg, afvikling af div. arrangementer (Golfens dag, spil med dag osv) være tilstede ved opstart, træning, regelundervisning, begyndermatcher.

 

 

 

 

Ansvarsområder for Mariann Kortbæk:

Sekretær med ansvar for referater af bestyrelsesmøder

Formand for Husudvalget

Medlem af Velfærdsudvalget

Arbejdsopgaver fordelt over hele året

kontakt til rengøringspigen og de forskellige ”Klubhushold”, bestille rengøringsartikler m.m., tørre borde af og tømme askebægre udenfor, vande blomster 1 x ugentligt (i vintersæsonen), vaske tøj, tømme vaskemaskine m.m., være tovholder for sociale arrangementer, sekretærarbejde. og mange andre opgaver, der kommer løbende

”Klubhusholdenes” opgaver:

Bagskabsrummet:      Fejning: Villy Nielsen

Buggierummet:           Glatning af grus, oprydning, fjerne fuglereder, maling og vask af biler.

Vaskepladsen:             Vask af biler. Rensning af kloak (for stenmel) og rist – mest forår og

                                    efterår. (tidl. Gunnar) samt fejning. Rengøring af vaskene.

 

Indsamling af affald:     Annelise og Gunnar.  Efter behov

Vask af vinduer:            Hold anført af Esther Steffensen

Udenomsarealer:          Hækklipning, holde stier og kanter, lugning, buskrydning, rengøring   

                                     omkring skiltene, (par3-banen?) holde legepladsen, fejning af

                                     fliser, skorenser, udslagsmåtter og udslagshus.   

                                     Mandagsherrerne: Tommy, Oscar og Jens Jørgen.

Selve klubhuset:           Rengøring ca 2 x 2 timer (skolepige).

Terrassen:                    Stille stolene på terrassen på plads – Frede Bech

 

 

 

 

Ansvarsområder for næstformanden Walther Mikkelsen:

Formand for baneudvalget

Chefgreenkeeperens foresatte

Kontaktperson til SNG

Deltage i møder i Golf ringene Vest og Limfjorden

Deltage i DGU’s regions- og rep. Møder

Deltage i SNG-møder og mødet med naboklubberne

Formålet med baneudvalgets arbejde

 • At indrette banen, så den er interessant at spille for de, der til daglig bruger banen, og således at spillerne også får en naturoplevelse.
 • At forestå banens drift, vedligeholdelse på en økonomisk og miljømæssig forsvarlig måde samt fremkomme med forslag til banens udvikling.

 Opgaver for Baneudvalget

     *    Påse at de for området udarbejdede budgetter overholdes, og at   

          de afsatte beløb anvendes i henhold til de afsatte formål.

 •       Forhandle løn og andre ansættelsesvilkår med chefgreenkeeperen (her inddrages 

          klubbens formand), greenkeepere, assistenter og elever og indstille deres

          ansættelse til bestyrelsen. 

 • Baneudvalget skal sikre, at lovmæssige og sædvanlige forpligtigelser over for

          ansatte overholdes, og føre tilsyn med personalets forhold i øvrigt.

 • Udøve en arbejdsgivers instruks- og kontrolbeføjelser over for chefgreenkeeperen

         og iagttage, at chefgreenkeeperen er de øvrige ansattes overordnede, og at alle

         instrukser til dem alene kommer fra ham.

 • Sikre lovmæssige og forsvarlig sikring og udstyring af maskiner, samt opbevaring og

         anvendelse af kemikalier og brændstoffer.

 •  Baneudvalget skal løbende sikre en langsigtet udviklingsplan for banens standard.
 • I samarbejde med chefgreenkeeperen udarbejde forslag til flerårige handlingsplaner

        med tilhørende budgetter for banernes pasning, kvalitetsforbedring og eventuelle

        ændringer, for vedligeholdelse af maskiner, uddannelse af personale og sædvanligt

        indkøb af maskiner og materialer til banens pasning.

*      Bistå chefgreenkeeperen i samarbejde med det øvrige personale med

        tilrettelæggelse af måneds- og ugeplaner for banearbejdets udførelse, og bl.a.

        ved kontrol af arbejdssedler kontrollere, at arbejdet udføres.

*       Baneudvalget skal sikre en nøjagtig registrering af den foretagne såning, sprøjtning,

        gødskning og vanding på banens forskellige områder.

 • Baneudvalget skal løbende sammen med chefgreenkeeperen vurdere

        maskinparkens og banens stand og iværksætte de fornødne arbejder for at

        opretholde den ønskede standard.

 • Godkende og attestere alle nyindkøb og indkøb til banen på over

        15.000 kr.

 • Sikre sig, at medlemmerne og de øvrige udvalg orienteres om banearbejdet og

         eventuelle ændringer i den spillemæssige stand forårsaget af arbejde,

         herunder lukning af banerne eller dele af denne på grund af reparationer eller

         vejrforhold. Evt. lukning skal oplyses på klubbens hjemmeside.

 • Baneudvalget skal sørge for, at banepersonalet løbende får mulighed for at

         dygtiggøre sig ved intern læring, deltagelse i kurser, årsmøder mv.

 • Baneudvalgets medlemmer skal holde sig ajour med udviklingen inden for

         banepasning, maskiner mm. eventuelt sammen med greenkeeperstaben.

 Supplerende bemærkninger til ovenstående opgaver.

For at sikre en løbende forløb at baneudvalgets opgaver, er det vigtigt, at den afgående baneudvalgsformand overdrager at materiale, såsom rapporter, beretninger, regnskaber, budgetter, planer, arbejdssedler mv

 

 

Ansvarsområder for kassereren Hans Henrik Ebbesen:

Godkende betalinger i samarbejde med formanden

Stikprøvevis kontrollere den daglige bogføring

Foretage budgetopfølgning

Klargøre til regnskabsaflevering

Samarbejde med revisorerne

Udarbejde forslag til budget

Medlem af Eliteudvalget

Medlem af forretningsudvalget

 

Arbejdsopgaver

Moms:

halvårlig afstemning og indberetning til SKAT

 

Udarbejdelse af opgørelse omkring fradrag for fællesomkostninger, indgående moms

 

 • 8A, hjælp Allan angående ansøgning og opgørelse til SKAT samt kontakt erklærende revisor

 

Løbende møder med Allan omkring regnskab og budget samt budgetopfølgning,

  

 Ansvarsområder for Jan Hansen:

Formand Begynderudvalget

Formand for sponsorudvalget

Årshjul begynder-/rekrutteringsudvalg

Januar/februar

Sammensætte/supplere udvalg

Planlægge rekrutteringstiltag / markedsføring

Afstemme træningsstart med træner

Marts

Igangsætning af rekrutteringstiltag (annoncering/FB m.m.)

”Spil med” – klubmedlemmers rekruttering – planlægges/gennemførelse primo april

Detailplan for begynderhold-datoer / kalender

Forberede/sammensætte begynderhold – info til begyndere

April / maj

Begynderopstart: indmeldelser / kaninfører/mentor tilknytning / klargøre/supplere låneudstyr / tilstedeværelse ved træninger/info materiale til begyndere/afstemme regelundervisning i forbindelse med træninger/separat?

Golfens dag / sammensætte hjælperhold / aktiviteter / træner – afvikle Golfens Dag – opfølgning i forhold til begynderdeltagelse / indmeldelser

Løbende: begynderes handicap regulering – spil med mentor/kaninfører på par 3 bane/stor bane/i optimistklub

Juni / juli

Evt. Flere begynderhold? – som april / maj begynderopstart

Koordinering med optimistklub / overlevering af begyndere til optimistklub

August/sept/okt

Opfølgning overfor begyndere sammen med optimistklub / begyndermatche m.v.

 

Nov/dec.

Evaluering

 

Sponsorudvalg – Årshjul:

Januar/februar

Afslutte sponsor-genforhandlings-aftaler med udløb 31.12.

Afstemme evt. korrektioner med sekretariat (ajourføre regneark med sponsoroversigt)

Marts/april

Fastlægge sponsormatch datoer / evt. company days datoer

Maj

 Detailplan for gennemførsel / invitationer sponsormatch

Juni/juli

Gennemføre sponsormatch 1+2

Gennemgang af 30.6. sponsoraftaler og evt. genforhandling

Ajourføring af regneark med sponsoraterne

August/sept

Sponsormatch 3 – company days

Nov./dec.

Genforhandling af hovedsponsoraftale

Gennemgang / genforhandling af sponsoraftaler med udløb 31.12.

Budget sponsorindtægter

Løbende/ad hoc

Afdække / kontakt / møder sponsoremner

Indkalde / afholde sponsorudvalgsmøder

Afdække sponsormuligheder for indkommende forespørgsler

Afsøge/ansøge fonds-/støttemuligheder

2022 – sponsorkontakt ved. projekt ’ny skiltning’ / sponsortavler m.m.

 

 Ansvarsområder for Evan Søe:

Medlem af baneudvalget

Medlem af og Handicap- og Regeludvalget

 

Arbejdsopgaver – fordelt over året

Baneudvalgsmøder ca. 3 timer ad gangen (i arbejdstiden)

Specialopgaver som indkøb og opstilling af boldvasker

Race to Himmerland: det foregik over en uge med nærmeste hul på hul 10. Sedler i kassen hver      dag og melde resultaterne ind.

Djævlegolf: Formøde med Sydthy og NVG. + afvikling fra kl. 04.00

Derudover forestå regelundervisningen af nybegyndere. Opgaven her er at afklare spørgsmål omkring golfregler, lokale regler mv.

 

Undervisningsplan 1. lektion foregår på par 3 banen, varighed ca. 2 timer

Starter på teestedet. Out pæle, Provisorisk bold, Fri drop af skilte, bænker og skraldespande osv. Navne på græstyper: Rough – Semi rough – Fairway – Forgreen – Green.

Regler i bunker & Green, Færdsel på og omkring Green, Oprettelse af nedslagsmærker på green. Sucker, Tilfældigt vand, Strafområde og drop fra disse med og uden straf, Forskellige farvede pæle.

 1. lektion Foregår på hul 10 & 11. Varighed ca. 1.5 time.

Teestedet (Skilte på teestedet.), Drop ved søen, Ingen gennemgang mellem sø / bunker og green, Miljøfølsomt område på hul 11, Evt. spørgsmål til undervisningen fra 1 og 2. lektion.

 

Handicap- og Regeludvalget

 • Klubbens højeste myndighed omkring golfregler, herunder lokalreglerne

               på klubbens baner.

 • Afgør tvivlsspørgsmål omkring handicapreguleringen.