Vedtægter

Vedtægter for Morsø Golfklub

§ 1

Morsø Golfklub er stiftet d. 16. marts 1981, og dens hjemsted er i Morsø kommune. Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union.

 

§ 2

Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til golfsporten. Klubben skal direkte eller indirekte eksempelvis i selskabsform, herunder evt. i sameje med tredjepersoner, på lejebasis eller på anden måde, etablere og forestå driften af en eller flere golfbaner og organisere de dertilhørende idrætslige aktiviteter, således at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold.

 

§ 3

Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen. Som medlemmer kan optages personer og juridiske personer, som ikke må være i restance i en anden golfklub under DGU. For juridiske personer gælder, at disse udpeger en navngiven person, som alene kan udøve medlemsrettighederne.

Indmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen, som periodevis kan begrænse tilgangen til aktive medlemmer af kapacitetshensyn.

Som udgangspunkt er Morsø Golfklub åben for alle. Såfremt kapacitetshensyn nødvendiggør det, fører klubben en tidsprioriteret venteliste efter objektive kriterier, idet ansøgere, hvis ægtefælle/samlever, forældre eller barn i forvejen er aktivt medlem, samt borgere i Morsø Kommune, føres på prioriteret venteliste.

Bestyrelsen kan egenhændigt eller efter indstilling fra et eller flere medlemmer udnævne et medlem,  der har gjort sig særligt fortjent dertil, til æresmedlem.

§ 4

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling, og omfatter følgende medlemskategorier:

 • Perlegolferne (Til og med det kalenderår, man fylder 10 år)
 • Aktive juniorer (Til og med det kalenderår, man fylder 18 år)
 • Aktive ynglinge (Til og med det kalenderår, man fylder 25 år)
 • Aktive voksne (25 år og op)
 • Flexmedlemmer
 • Langdistancemedlemmer
 • Prøvemedlemmer
 • Passive

Bestyrelsesmedlemmer er fritaget for at betale kontingent.

Overgang fra aktiv til passiv medlemskategori kan kun ske efter 3 måneders forudgående skriftlig anmodning til en 1. januar. Tilbagevenden til aktiv status kan efter skriftlig anmodning foregå med omgående virkning.

Kontingenter opkræves efter bestyrelsens beslutning.

§ 5

Kontingentrestance eller manglende betaling af anden pligtig ydelse ud over 3 måneder medfører eksklusion, med mindre bestyrelsen finder rimeligt grundlag til at dispensere herfra. Genoptagelse af medlemskab kan først ske, når hele restancen er betalt af den ekskluderede.

Medlemskab er bindende for et år, og udmeldelse kan kun ske skriftligt med 3 måneders varsel til en 1. januar.

§ 6

Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes i Morsø kommune hvert år inden udgangen af marts måned.  Indkaldelse sker med
mindst 14 dages varsel.  Bekendtgørelse af dato for afholdelse af generalforsamlingen sker gennem den lokale dagspresse. Selve dagsordenen for generalforsamlingen offentliggøres på klubbens hjemmeside.

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen uden for bestyrelsen valgt dirigent.

Stemmeberettigede er kun aktive medlemmer, som ifølge dansk lov er personligt myndige, med hver en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Langdistancemedlemmer og prøvemedlemmer har ikke stemmeret.

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver dog, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor.

På ethvert stemmeberettiget medlems forlangende skal der afholdes skriftlig afstemning.

Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig afstemning efter følgende afstemningsmetode:

Der stemmes om samtlige ledige poster på en gang. Hvert stemmeberettiget medlem kan stemme på højst det antal kandidater, der skal vælges og kun med én stemme på hver kandidat. Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter samme regler mellem kandidaterne med lige stemmetal, såfremt der stadigt er ubesatte poster.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse og indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel på samme måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, som underskrives af dirigenten.

§ 7

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Forslag fra bestyrelsen
 5. Forslag fra medlemmerne
 6. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 9. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den 15. februar. Forslag fra medlemmerne og fra bestyrelsen skal omtales i indkaldelsen til generalforsamlingen.

 

§ 8

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges for 3 år ad gangen, idet der årligt afgår 2, 2 og 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted.

I tilfælde af vakance i bestyrelsen kan bestyrelsen supplere sig selv indtil næste generalforsamling.

§ 9

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

§ 10

Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer med bindende virkning beslutning i klubbens anliggender.

Klubben tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele specialfuldmagter.

Optagelse af større lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver godkendelse af en generalforsamling.

For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens formue.

 

§ 11

Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsens eller generalforsamlingens opfattelse er behov for, herunder et baneudvalg, et turneringsudvalg, et juniorudvalg, et handicapudvalg og et informations- og PR-udvalg.

Bestyrelsen udpeger udvalgsformændene. Bestyrelsen skal godkende udvalgenes øvrige medlemmer.

Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og kompetence og giver retningslinjer for udvalgsarbejdet.

§ 12

Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

Regnskabet skal revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor. Senest 8 dage før generalforsamlingen fremlægges det reviderede regnskab i klubhuset og på Morsø Golfklubs hjemmeside.

 

§ 13

Klubben respekterer de af Dansk Golf Union og Danmarks Idræts-Forbund fastlagte betingelser for medlemskab. Klubben tillader i sædvanlig rotation DGU aktiviteter på baneanlæg efter forudgående aftale med DGU.

Klubben respekterer DGU’s regler for frit spil for ihændehavere af NGU- og DGU kort.

For golfspillet i klubben gælder de af The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte regler, samt de af bestyrelsen med DGU’s godkendelse fastsatte lokale regler.

Fastsættelsen af medlemmernes handicap skal ske i henhold til DGU’s handicapsystem, og tildeling af handicapslag i handicapturneringer og matcher sker i henhold til det af DGU fastsatte slopesystem.

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling og ordenens opretholdelse inden for klubbens område. Overtrædelse af disse bestemmelser kan af bestyrelsen straffes med karantæne eller i gentagne eller grove tilfælde med udelukkelse (eksklusion) fra klubben. Bestyrelsens afgørelse herom kan af medlemmet indbringes for DGU’s Amatør- og Ordensudvalg. Afgørelse af eksklusion kan medlemmet endvidere kræve forelagt en generalforsamling. Indbringelse for generalforsamling har dog ikke opsættende virkning.

§ 14

Til beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget med 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt med mindst 8 dages varsel indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den første generalforsamling. Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal.

I tilfælde af klubbens opløsning, vedtaget som beskrevet, træffer generalforsamlingen ved simpel stemmeflertal bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afvikling af klubbens formueforhold.

Eventuelt overskud ved afviklingen tilfalder DGU.

 

Således vedtaget af ordinær generalforsamling 28.02 2007

Ændret af klubbens ordinære generalforsamling 17.03 2015

Ændret af klubbens ordinære generalforsamling d. 25.03 2019

Ændret af klubbens ordinære generalforsamling den. 10.08.2020