Baneudvalg

Baneudvalg

Formål:

 • At indrette banen, så den er interessant at spille for de, der til daglig bruger banen, og således at spillerne også får en naturoplevelse.
 • At forestå banens drift, vedligeholdelse på en økonomisk og miljømæssig forsvarlig måde samt fremkomme med forsalg til banens udvikling.
Opgaver:
 • Baneudvalget skal påse, at de for området udarbejdede budgetter overholdes og at de afsatte beløb anvendes i henhold til de afsatte formål.
 • Baneudvalget skal forhandle løn og andre ansættelsesvilkår med chefgreenkeeperen, greenkeepere, assistenter og elever og indstille deres ansættelse til bestyrelsen.
 • Baneudvalget skal sikre, at lovmæssige og sædvanlige forpligtigelser over for ansatte overholdes, og føre tilsyn med personalets forhold i øvrigt.
 • Baneudvalget skal udøve en arbejdsgivers instruks- og kontrolbeføjelser over for chefgreenkeeperen og iagttage, at chefgreenkeeperen er de øvrige ansattes overordnede, og at Alle instrukser til dem alene kommer fra ham
 • Baneudvalget skal sikre lovmæssige og forsvarlig sikring og udstyring af maskiner, samt opbevaring og anvendelse af kemikalier og brændstoffer.
 • Baneudvalget skal løbende sikre en langsigtet målsætning for banens art og standard.
 • Baneudvalget skal i samarbejde med chefgreenkeeperen udarbejde forslag til flerårige handlingsplaner med tilhørende budgetter for banernes pasning, kvalitetsforbedring og eventuelle ændringer, for vedligeholdelse af maskiner, uddannelse af personale og sædvanligt indkøb af maskiner og materialer til banens pasning.
 • Baneudvalget skal bistå chefgreenkeeperen i samarbejde med det øvrige personale med tilrettelæggelse af måneds- og ugeplaner for banearbejdets udførelse, og bl.a. ved kontrol af arbejdssedler kontrollere, at arbejdet udføres.
 • Baneudvalget skal sikre en nøjagtig registrering af den foretagne såning, sprøjtning, gødskning og vanding på banens forskellige områder.
 • Baneudvalget skal løbende sammen med chefgreenkeeperen vurdere maskinparkens og banens stand og iværksætte de fornødne arbejder for at opretholde den ønskede standard.
 • Baneudvalget skal godkende og attestere alle nyindkøb og indkøb til banen på over 15.000 kr.
 • Baneudvalget skal sikre sig, at medlemmerne og de øvrige udvalg orienteres om banearbejdet og eventuelle ændringer i den spillemæssige stand forårsaget af arbejde, herunder lukning af banerne eller dele af denne på grund af reparationer eller vejrforhold. Evt. lukning skal oplyses på klubbens hjemmeside.
 • Baneudvalget skal sørge for, at banepersonalet løbende får mulighed for at dygtiggøre sig ved intern læring, deltagelse i kurser, årsmøder mv.
 • Baneudvalgets medlemmer skal holde sig ajour med udviklingen indenfor banepasning, maskiner mm. eventuel sammen med greenkeeperstaben.
Supplerende bemærkninger til ovenstående opgaver.
For at sikre en løbende forløb at baneudvalgets opgaver, er det vigtigt, at den afgående baneudvalgsformand overdrager at materiale, såsom rapporter, beretninger, regnskaber, budgetter, planer, arbejdssedler mv.
Det skal desuden meddeles DGU’s sekretariat, så den nye formand modtager de informationer, som DGU udsender.
Baneudvalgsformanden og chefgreenkeeperen kan i alle spørgsmål vedrørende banens drift og vedligeholdelse kontakte DGU’s banekonsulent.

Walther Mikkelsen

formand 
2479 2256 
walthermikkelsen@mail.dk

Brian Hedegaard

Baneudvalg

22 79 36 27

rejsepost@hotmail.com

Jørgen Nielsen

Ledende Greenkeeper
2482 1450
greenkeeperiet@morsoegolfklub.dk

Jørgen Bak

Baneudvalg

41 94 63 65

jba@skamol.dk