Referat bestyrelsesmøde d. 19.09.2020

Deltagere: Claus, Anna-Grete, Henrik, Walther, Mariann  og Evan.

Afbud : Jan 

Dagsorden: 

  1. Velkomst og konstituering.

 

Claus bød velkommen og fortalte om bestyrelsesarbejdet generelt.

Herefter konstituerede man sig med Claus som formand, Walther Mikkelsen som næstformand, Mariann Kortbæk sekretær samt Henrik Nielsen kasserer. Man gennemgik og vedtog den forretningsorden, som bestyrelsen vil følge i det kommende år.

Man gennemgik klubstrukturen og beskrivelserne for de forskellige underudvalg.Ansvarsområderne blev fordelt således:

Baneudvalget: Walther og Evan

Sponsorudvalg: Jan Hansen og Walther

Handicap- og regeludvalg: Evan

Begynderudvalg: Jan og Anna-Grete

Eliteudvalg: Henrik

Matchudvalg: Anna-grete

Husudvalg: Mariann og Claus

Velfærdsudvalg: Anna-Grete, Mariann og Claus

Juniorudvalget: afventer afklaring

 2

Klubbens økonomi og medlemsstatistik

Henrik gennemgik den per 1.8.  udsendte budgetopfølgning.

Coronaen har påvirket indtægtssiden i negativ retning, hvorimod udgiftssiden ser ud til at følge budgettet.

Vi har oplevet en stor medlemstilgang på over 50 nye voksne og  24 børn.

 3

Der blev nedsat et udvalg, der skal belyse mulighederne for at indføre nye medlemskategorier. Dette udvalg består af Walther , Henrik og Jens Sejthen.

4

Klubben rundt:

Der var ikke de store ting fra de forskellige udvalg. Den overordnede opfattelse er, at det går godt i klubben.

Foreløbig plan for bestyrelsens arbejde for resten af 2020

 Mandag d. 24 august kl. 17.00   –        sponsormatch

Mandag d. 28. september kl. 17.00 – bestyrelsesmøde

Mandag d. 19. oktober kl. 17.00      – bestyrelsesmøde

Lørdag d. 24. oktober kl. 8.00      –      arbejdsdag

Lørdag d. 31. oktober kl. 10.00   –      rygklappermatch

Tirsdag d. 3.  november kl. 17.00 –    møde med klubberne i klubben

Mandag d. 23. november kl. 17.00 – bestyrelsesmøde

Lørdag d. 5. december kl. 9.00        –  udviklingsdag for bestyrelsen

 

Referent: Mariann