Referat af ordinær generalforsamling i Morsø Golfklub  29.03.2023

65 stemmeberettigede var mødt frem.

Dagsorden ifølge vedtægter:

1. Valg af dirigent.  Ole Møller Knudsen vælges. Generalforsamlingen er lovligt varslet og indkaldt.

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år  ved Claus B.S. Hansen ( CBS ):

2022 ikke så godt som 2021. Først på året var der uheld med sten på banen, og mere end 100 personer meldte sig ud af klubben            til oktober. Dette medfører en økonomisk konsekvens på 200.000 kr.

Der har været en undersøgelse blandt klubbens medlemmer, hvor 332 har besvaret  Der er plads til forbedringer på følgende områder: Utilfredshed med afstandsmarkeringer, måtter på drivingrange, træningsbolde og bunkers.149 gæster har besvaret med flot bedømmelse: god atmosfære i klubben, spændende bane, rent og pænt i klubhuset, god service blandt medarbejdere og klubmedlemmer og jævne greens.

Morsø Golfklub rangeres i som nr. 7 ud af de 96 klubber, der deltog i undersøgelsen. Flot klaret!

Klubhuset varmes op af gas, og bestyrelsen har derfor brugt tid på at undersøge alternative energikilder ved hjælp                                    af  energikonsulent, Jesper Bilstrup. Vores gasfyr vurderes at holde 5 år endnu. Man ser tiden an.

Vi har mange frivillige hjælpere i klubben. Her kan bl.a nævnes Peer Nielsen, som gav os en god undervisning i                       hjerte/lungeredning.

Rygklappermatch erstattes af frivillighedsmatch i august. Frivillighedskoordinator udpeges i den nye bestyrelse.

Et udvalg med Jens Sejthen i front har set på forskellige forslag til  medlemsformer og kontingentsatser.

Bestyrelsen takkede klubberne i klubben. Tak til Torben Møller Krarup, som er gået af som formand for seniorklubben, for godt samarbejde.

Der har vinteren over været indendørs træning i klubhuset ved Mads Iversen , hvor 25 medlemmer har deltaget. Ligeledes har der været golffitness ved Lone Gørtler.

Drivingrangen er blevet forbedret hen over vinteren med bl.a nye afstandsmarkeringer.

Fremtidsønsker: nye måtter, robotplæneklipper og boldopsamler.

Der kommer en satellitstyret robotplæneklipper på prøve i nærmeste fremtid.

Der arrangeres Sofiematch lørdag 8/4. Sofie forsøger at blive professionel golfspiller, og hun vil fortælle lidt omkring dette. Pris 100 kr.

Jan Hansen: Begynderhold starter 13/4, golfens dag 23/4 og Kvinder og Golf starter 27/4.

CBS: Der er kommet mere liv i klubhuset de sidste år, bl. a. På grund af golfshoppen. Mads Iversen vil være her hver mandag og torsdag. Vi har en god medarbejderstab, som blev takket for indsatsen. Hammel Golfklub er vores nye venskabsklub. Aftalen er, at vi spiller gratis i Hammel og omvendt. Tak til Walther for at have været tovholder for dette.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Hans Henrik Ebbesen: Regnskabet blev fremlagt. Året resultat er 36000 kr.  Der har været stigende udgifter til brændstof, men samtidigt stigende indtægter fra vores sponsorer. Gælden afdraget med ½ mil. kr.   Egenkapital 4,6 mil. kr. Regnskabet godkendes enstemmigt.

 4. Forslag fra bestyrelsen:  Walther Mikkelsen orienterede om udvalgsarbejde med Jens Sejthen i front vedr. andre medlemsformer. Man foreslår at medlemmer over 80 år betaler 1000 kr. mindre i kontingent, men da forslaget ikke blev bakket op, trak bestyrelsen forslaget.

5. Forslag fra medlemmerne. To forslag indkommet for sent.  Bjørn foreslår super- super veteranrække for medlemmer over 80 år, og han foreslår at vi bruger måtter på banen om vinteren. Bestyrelsen vil se på dette.

6. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingent og indskud.  HHE: Bestyrelsen foreslår kontingentstigning på 200 kr. for seniorer, og stigning i flexmedlemsskab Par 3 banen med 200 kr. Det blev enstemmigt vedtaget.  Budgettet blev gennemgået og vedtaget. Man forventer stigning i brændstofpriser. Der hentes lidt på lønninger i forb. med banedrift.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:  På valg er:  Mariann Kortbæk, som ikke modtager genvalg og Evan Søe, som ikke modtager genvalg. Walther Mikkelsen, som modtager genvalg

Bestyrelsen foreslår Walther Mikkelsen, Ellen Søndergaard og Brian Hedegaard, der alle blev valgt.

CBS meddelte, at han ønsker at trække sig som formand ved næste års generalforsamling.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant. Johannes Sandal og Christian Fredholm blev valgt.

9. Eventuelt:  Bjørn foreslår, der bliver lavet stier til buggyer, så man kan køre hele året rundt.

Tak til afgående bestyrelsesmedlemmer, Evan og Mariann.

Referent Mariann Kortbæk